Inclusió Social

En un món on les desigualtats socials, econòmiques i d'oportunitats entre diferents sectors de la població tendeixen a accentuar-se, es requereix d'una aposta ferma i decidida per reforçar els mecanismes de benestar i protecció social dels col·lectius més vulnerables.

Prendre consciència dels mecanismes d'exclusió i marginació que afecten a les ciutats és un primer pas necessari. Les ciutats educadores avancen en la construcció de ciutats més inclusives des d'un enfocament integral, apostant per l'educació com a motor de desenvolupament personal i col·lectiu i de millora de la convivència i la cohesió social.

Principis de la Carta: 1, 2, 14, 15, 16, 17

Carta de Ciutats Educadores

Congressos

Experiència Destacada

Experiències - Notícies

Programa ‘Acompanyar’: Aprenentatge al llarg de la vida

Programa socioeducatiu d'acompanyament integral i permanent que sorgeix com a política pública municipal, on s'articulen accions des de diferents àrees del govern local i amb múltiples actors de la comunitat, amb la finalitat de millorar les trajectòries de vida dels habitants de San Justo. [...]

Co-cuidar a Villa Carlos Paz: el dret a la cura en igualtat

El projecte aposta per la disminució de les bretxes de gènere i d’altres, perquè les persones en els seus diferents cicles vitals puguin comptar amb instàncies de cura i desenvolupament, gestionant la cura integralment, amb sentit comunitari i equitatiu, tant en l’àmbit privat com en el públic. [...]

Brodant resistència: Brodadores d’Alto Alegre

El projecte “Brodant resistència: Brodadores d’Alto Alegre” neix d’un col•lectiu de dones brodadores quilomboles (afro-brasileres) d’Alto Alegre, a la ciutat d’Horizonte, que empren l’art com a eina d’apoderament, inclusió i autonomia. [...]

Centres PILARES: Punts d’Innovació, Llibertat, Art, Educació i Sabers

Els Centres PILARES són espais públics oberts que promouen la inclusió dels grups socials més vulnerables, per mitjà de diferents activitats educatives, esportives i culturals gratuïtes. [...]

Consell Municipal de persones immigrants: cap a una participació efectiva de les persones immigrants i refugiades

Un estament consultiu pioner al Brasil des del qual canalitzar la veu d'aquest col•lectiu amb l'objectiu que pugui contribuir a elaborar polítiques municipals que promoguin i garanteixin els seus drets. [...]

Housing First: programa d’accés a l’habitatge per a persones sense llar

Housing First és un model innovador d'atenció a les persones sense llar que defensa que per abandonar el carrer, les persones han de tenir, en primer lloc, accés a un habitatge individual, digne i permanent. [...]

Escola d’emprenedoria social

Promoció de l'economia social i solidària per fomentar la inclusió socioeconòmica a través de l’autoocupació de persones i col·lectius en situacions de vulnerabilitat, a través de la formació i l'acompanyament dels seus projectes d'emprenedoria. [...]

LaB InDança

Projecte de dansa inclusiva que brinda a totes les persones (especialment a aquelles amb diversitat funcional), una multitud d'experiències tant formatives com en l'àmbit de la representació, amb el propòsit de promoure la pràctica artística regular quotidiana. [...]

LAC – Laboratori d’Art Comunitari

Projecte artístic participatiu de cocreació comunitària. [...]

ArtcomVida

Programa de cinema amateur participatiu desenvolupat per persones grans i persones amb diversitat funcional que assisteixen a les institucions socials d’Anadia. [...]

EnvolvAr-te – Circo por Todos (InvolucrArt – Circ per a Tots)

Programa d’arts del circ dirigit a persones amb diversitat funcional. [...]

INcloure – Tallers per a tots i per a cadascun

Tallers artístics inclusius dirigits a persones amb malalties mentals greus. [...]

Parc de l’Amistat

El primer parc inclusiu de la ciutat de Montevideo i d'Uruguai, amb accessibilitat universal, orientat a l'oci de nenes i nens, joves i persones adultes. A través de propostes lúdiques i educatives es propicien aspectes de socialització, inclusió i aprenentatge. [...]

D’aquí i d’allà

Un programa de ràdio que va néixer l'any 2007 amb la idea de dedicar un espai de l'emissora municipal, El Prat Ràdio, al col·lectiu d'immigrants que viuen en el municipi, donant-los veu com a protagonistes i conductors del programa. [...]

Hort al terrat

En terrats municipals en desús s'instal·len horts per fomentar l'agricultura sostenible, i especialment, afavorir la promoció de les persones amb discapacitat o amb problemes de salut mental, en tant que part activa als horts, fet que millora la seva inclusió social i el seu aprenentatge.
[...]

Programa Recuperadors Urbans

Una iniciativa per a la millora de les condicions de vida de les persones que es dediquen a la recuperació urbana de residus, a través d’un enfocament integral. [...]

La Biblioteca Humana de Valongo dirigida a l’alumnat

La iniciativa de Valongo té la particularitat d'anar dirigida principalment a joves de 14 a 15 anys d'edat, per tal de fer front a estereotips i prejudicis, i rebre una educació basada en valors a través de la sensibilització. [...]

buntkicktgut: lliga intercultural de carrer

Aquesta iniciativa aprofita el poder del futbol de carrer per promoure el contacte i la interacció entre joves procedents de diversos països i joves d'origen alemany, a través d'una lliga intercultural. [...]

L’Obrador

Aquest equipament va ser creat per facilitar l'accés als béns culturals a la població del districte Oest de Rosario, un dels territoris més desafavorits de la ciutat, per tal de revaloritzar els seus trets identitaris, promoure els seus drets i buscar la seva inserció laboral. [...]

Basars de Dones Morelianes

Un programa que impulsa l'apoderament femení capacitant les dones en diferents activitats productives que generen ingressos econòmics. Els cursos són gratuïts i en ells les dones aprenen a elaborar productes artesans que més tard promocionaran i comercialitzaran. [...]

La tarifació social, una iniciativa local per a la igualtat d’oportunitats

Per tal de contribuir a l’equitat social, alguns serveis municipals apliquen aquest model de càlcul, el qual consisteix a substituir el preu únic per una taula de preus variables calculada en funció de la renda per càpita de les famílies, resultant un preu més reduït per a les rendes més baixes. [...]

Espais de Benvinguda Educativa

Es tracta d'unitats de suport i assessorament d'alumnat estranger, prèvies a l'escolarització, que acullen tota la unitat familiar, en tots els aspectes relacionats amb l'educació, en el marc general del procés d'integració al municipi i al sistema educatiu. [...]

Transciutadania

Un projecte d'inclusió social dirigit a les persones transsexuals i transvestides a fi de garantir la dignitat a aquest grup de població, donant prioritat a l'educació com a eina de transformació social. [...]

Programa BIP/ZIP Lisboa – Associacions locals

Un programa d’intervenció prioritària en barris i zones de Lisboa que consisteix en el desenvolupament d’actuacions de millora implementades pel teixit associatiu i la pròpia societat civil, amb el suport financer i tècnic de l’Ajuntament. [...]

Aprenentatge-Servei a L’Hospitalet

Una metodologia pedagògica que uneix, en una sola acció, l'aprenentatge d'una determinada part del currículum escolar de l'alumnat amb la realització d'un treball en benefici de la comunitat, tot promovent la convivència, la cohesió social i la participació [...]

Biblioteca Humana a la Vasconcelos

Per tal de promoure el diàleg i la comprensió mútua, algunes persones que per la seva situació personal han de fer front a prejudicis i estereotips, es presten voluntàriament per esdevenir un "llibre", el qual pot ser consultat per "lectors" interessats a conèixer aquestes circumstàncies personals. [...]

Promoció i intervenció comunitària al barri de Los Ámbitos

Actuació adreçada a integrar les més de 200 famílies a la comunitat, evitant l'alarma social i la generació d'un "nucli de risc" que pogués convertir el barri en un "gueto" marginal. [...]

Projecte Cases Zanardi

Aquest projecte es basa en la recerca conjunta de solucions noves i creatives al problema de la crisi actual -la qual ha canviat les circumstàncies de les famílies-, a través de respostes solidàries. [...]

Programa Bon Començament

El Programa té l'objectiu d'atendre de forma integral a la població infantil vulnerable de la ciutat, des de la seva gestació fins als 5 anys d'edat. Així, nens i nenes reben atenció integral per part d'un equip interdisciplinari de professionals i de diferents serveis municipals. [...]

Cümelén

Cümelén és un taller productiu i protegit d'integració laboral per a persones amb discapacitat, on elles hi treballen produint diferents articles, la qual cosa permet la seva inserció social i laboral a la comunitat. [...]

Promotors d’inclusió

Joves voluntaris participen en activitats que tenen per objectiu integrar les persones amb discapacitat a la vida quotidiana. A través del seu paper protagonista en els processos de sensibilització, actuen com a multiplicadors dels seus coneixements i difonen la perspectiva d'inclusió. [...]

El Consell de las Persones Residents Estrangeres

Aquest Consell pretén ser una instància consultiva on les persones extracomunitàries residents a Tolosa disposen d'un espai on expressar-se, amb l'objectiu de lluitar contra tota forma de discriminació i promoure la diversitat, la igualtat, el diàleg i la convivència. [...]