Protecció de dades

D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea, us facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les dades personals per a poder exercir el vostre dret d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació de les vostres dades personals.

Responsable del tractament:
Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE)

Contacte:
Carrer Avinyó 15, 4a planta, 08002 Barcelona.
Tel. +34 93 342 77 20
Email: edcities@bcn.cat

Finalitat del tractament:

Gestionar i informar sobre les activitats de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores i les seves xarxes.

Legitimació o base jurídica del tractament:

Article 6.1.a) RGPD: L’interessat va donar consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques.

Destinataris:

Les dades s’utilitzaran per al compliment de les finalitats legítimes de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE), i podran ser cedides a les entitats o organismes als quals hi hagi obligació legal de fer comunicacions de dades. Eventualment podran ser cedits a terceres entitats, que organitzin o duguin a terme activitats per delegació de l’AICE i les seves xarxes.

Termini de conservació:

Les dades es conservaran el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar de la finalitat esmentada i del seu tractament. Igualment, es conservaran durant els terminis previstos per a l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb la persona interessada. Així mateix, els serà aplicable el que disposa la normativa d’arxius i documentació.

Drets de les persones:

Les persones interessades poden accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la rectificació o la supressió, oposició o limitació de tractament, a través d’una petició per escrit a edcities@bcn.cat

Ciutats Associades

Experiència Destacada

Temes d'Actualitat