<< La voz de los Alcaldes y Alcaldesas

Tarragona

Alcalde Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova

Tarragona va ser una de les ciutats constituents del mo­viment Internacional de les Ciutats Educadores, nascut al I Congrés de Ciutats Educadores, celebrat a Barce­lona l’any 1990, on es va elaborar la Carta Inicial dels Principis bàsics per a l’Impuls Educatiu de les Ciutats.

Es partia del convenciment que el desenvolupament dels seus habitants no es podia deixar a l’atzar. La ciu­tat educadora ha d’exercir i desenvolupar aquesta fun­ció de manera paral·lela a les tradicionals (econòmica, social, política i de prestació de serveis), amb una atenció especial a la formació, promoció i el desenvolupament de tots els seus habitants. Atendrà sobretot els infants i els joves, però amb voluntat decidida d’incorporació de per­sones de totes les edats a la formació al llarg de la vida.

Per a aquest esdevenir com a ciutat educadora, Tarra­gona va entrar de ple en l’elaboració del PEC (Projecte Educatiu de Ciutat), com un projecte transversal i inte­gral de tota la ciutat, per a la construcció participativa de la ciutat educadora, on l’educació es converteix en la peça clau per assolir un progrés sostenible i la garantia dels drets bàsics, la convivència, l’actiu de la participa­ció i el resultat últim del benestar de tota la ciutadania.

Ara que ja portem un temps essent part de l’Associa­ció Internacional de Ciutats Educadores (AICE) a través del desplegament a Tarragona del PEC, com a eina en constant procés d’avaluació i retroalimentació, ens podem preguntar:

Quin és el veritable sentit de ser ciutat educadora? Ha valgut i val l’esforç que comporta el desenvolupament com a ciutat educadora? Què aporta a la Ciutat i la ciutadania?

En primer lloc ens ha aportat una millora de la visió transversal i integral a l’àmbit educatiu. Els centres es­colars, han estat durant molt de temps els garants de la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i qui fomenta­va els valors de la tolerància, el civisme i la llibertat al costat de les famílies.

Per tal d’estar al costat de l’escola i de les famílies i fer front a tots aquests reptes, és necessària la implicació directa i activa de tots els agents socials i educatius de la ciutat, que facilitin a les institucions escolars i a les famílies: espais, instruments i sinèrgies que els permetin exercir la seva responsabilitat en el seu camí d’educar als ciutadans i ciutadanes del futur.

En segon lloc, hem pres consciència i més responsabilitat. Al canviar la mirada ens hem adonat que la ciutat és educadora per si mateixa, a través de tot el que hi ha i es fa a la ciutat, que inclou i genera diverses formes i processos d’educació de la ciutadania, i per tant suposa un coresponabilitaat i implicació de les administracions, especialment la local, per tal de vetllar per la direccionali­tat educativa de tot el que es fa i de tot el que es projecta.

La ciutat esdevé un factor clau en els processos de for­mació integral:

– és un sistema complex i, alhora, un agent educatiu permanent, plural i polièdric, capaç de contrarestar els factors deseducatius;

– el territori és un agent educatiu que articula i genera sinèrgies entre els diferents àmbits de sociabilització: centres escolars, famílies, institucions, empreses, mi­tjans de comunicació, administracions i l’Ajuntament com a motor impulsor de l’activitat educadora, és qui ha de vetllar per la ciutat, ja que millorar la qualitat educativa de Tarragona és mirar cap al futur.

Els objectius de Ciutat educadora s’articulen a partir de: aprendre, intercanviar, compartir i, per tant, enri­quir la vida dels seus habitants, cooperant en la millora de l’èxit escolar i l’èxit cívic i social, al servei d’una ciutadania més participativa i activa, formant profes­sionals qualificats inserits en el teixit de tot tipus de la nostra ciutat, aportant la base social i de ciutadania, que doni continuïtat al cicle de ciutat educadora amb els que vindran i impulsi un cicle sempre inacabat i amb voluntat de millora constant.

Avui més que mai, Tarragona disposa d’incomptables possibilitats educadores, projectes i plans de ciutat que s’alineen en aquest sentit: Tarragona ciutat patrimoni, Tarragona ciutat amiga de la infància, Tarragona ciu­tat de la ciència i innovació, Tarragona, en definitiva, ciutat educadora sempre sumant amb un ampli sentit i consens de ciutat.

Sigue nuestro Twitter

El feed de Twitter no está disponible en este momento.
  • AICE
  • Asociación Internacional de Ciudades Educadoras.
  • Avinyó 15, 4ª planta, 08002 Barcelona.
  • Tel +34 933 427 720
  • edcities@bcn.cat
  • Ver mapa